Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2023 roku

PDFUchwała XLII.273.23 z dnia 26.01.2023.pdf (257,83KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLII.274.23.01.26.pdf (161,63KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2023 r.
PDFUchwała XLII.275.23.01.26.pdf (161,26KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu  z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

PDFUchwała XLII.276.23.01.26.pdf (210,98KB) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF.

PDFUchwała XLII.277.23.01.26.pdf (161,70KB) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023.

PDFUchwała XLII.278.23.01.26.pdf (224,52KB) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.

PDFUchwała XLII.279.23.01.26.pdf (224,84KB) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „ Posiłek w szkole i w domu”.

PDFUchwała XLII.280.23.01.26.pdf (260,44KB) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2022 r. na działalność Wójta Gminy Pawłowiczki w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

PDFUchwała XLII.281.23.01.26.pdf (1,99MB) w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w Ostrożnicy do kategorii dróg gminnych. 

PDFUchwała XLII.282.23.01.26.pdf (275,78KB) w sprawie przeznaczenia środków z zakupu uprawnień do emisji CO2 na inwestycje OZE w przedsiębiorstwie energetycznym.

PDFUchwała XLII.283.23.01.26.pdf (162,14KB) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Pawłowiczki.

PDFWyniki głosowań-sesja 26.01.2023.pdf (293,15KB)

PDFUchwała XLIII.284.23 z dnia 23.02.2023.pdf (394,69KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLIII.285.23 z dnia 23.02.2023 r.pdf (4,50MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XLIII.286.23 z dnia 23.02.2023.pdf (209,37KB) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości, części działki nr 112 obręb Radoszowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

PDFWyniki głosowań-sesja 23.02.2023.pdf (274,23KB)

PDFUchwała XLIV.287.23 z dnia 19.04.2023.pdf (679,25KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLIV.288.23 z dnia 19.04.2023.pdf (4,82MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.
PDFUchwała XLIV.289.23 z dnia 19.04.2023.pdf (2,97MB) w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki - aktualizacja na lata 2021- 2027”.
PDFUchwała XLIV.290.23 z dnia 19.04.2023.pdf (240,48KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.

PDFUchwała XLIV.291.23 z dnia 19.04.2023.pdf (224,36KB) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030, w tym konsultacji.
PDFUchwała XLIV.292.23 z dnia 19.04.2023.pdf (1,41MB) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Trawniki.

PDFUchwała XLIV.293.23 z dnia 19.04.2023.pdf (277,70KB) w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

PDFUchwała XLV.294.23 z dnia 01.06.2023.pdf (618,71KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLV.296.23 z dnia 01.06.2023.pdf (245,17KB) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030, w tym konsultacji.

PDFUchwała XLV.297.23. z dnia 01.06.2023.pdf (217,35KB) w sprawie rozpatrzenia petycji  z dnia 25 marca 2023 r.  dotyczącej przystąpienia do sojuszu pokojowego i potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno Państwo.

PDFUchwała XLV.298.23 z dnia 01.06.2023.pdf (269,13KB) w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jakubowicach

PDFUchwała XLV.299.23 z dnia 01.06.2023.pdf (240,64KB) w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Jakubowicach.

PDFWyniki głosowań-sesja 1.06.2023.pdf (281,08KB)