Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z 2021 roku

PDFUchwała XX/136/21 z dnia 28.01.2021r.pdf w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pawłowiczki na lata 2021-2026

PDFZAŁĄCZNIK do uchwały XX/136/21 - Strategia na lata 2021-2026.pdf

PDFUchwała XX/137/21 z dnia 28.01.2021r.pdf w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Pawłowiczki na lata 2021- 2023

PDFZAŁĄCZNIK do uchwały XX/137/21 - Program na lata 2021-2023.pdf

PDFUchwała XX/138/21 z dnia 28.01.2021r.pdf w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

PDFUchwala XX/139/21 z dnia 28.01.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała XX/140/21 dnia 28.01.2021r.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

PDFUchwała XX/141/21 z dnia 28.01.2021r.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XIX/131/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

PDFUchwała XX/142/21 z dnia 28.01.2021r.pdf w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowiczki przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała XX/143/21 z dnia 28.01.2021.pdf w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

PDFUchwała XX/144/21 z dnia 28.01.2021.pdf w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom

PDFWyniki głosowania z dnia 28.01.2021.pdf

PDFUchwała nr XXI/145/21 z dnia 18.03.2021.pdf w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021r

PDFUchwała nr XXI/146/21 z dnia 18.03.2021r.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki

PDFUchwała nr XXI/147/21 z dnia 18 marca 2021r.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej

PDFUchwała nr XXI/148/21 z dnia 18.03.2021r.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2021r.

PDFUchwała nr XXI/149/21 z dnia 18.03.2021r.pdf w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Pawłowiczki w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2024r.

PDFUchwała nr XXI/150/21 z dnia 18.03.2021r.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

PDFUchwała nr XXI/151/21 z dnia 18.03.2021r.pdf w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021

PDFUchwała nr XXI/152/21 z dnia 18.03.2021.pdf w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 roku dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka

PDFUchwała nr XXI/153/21 z dnia 18.03.2021r.pdf w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. dotyczącej szczepienia ochronnego

PDFUchwała nr XXI/154/21 z dnia 18.03.2021r.pdf w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r. dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

PDFWyniki głosowania z dnia 18.03.2021.pdf
 

Wersja XML